۵ مرحله چرخه فروش

با ۵ مرحله چرخه فروش، درآمدتان را افزایش دهید مراحل فروش اولین مرحله فروش: شروع فروش در اولین مرحله از مراحل فروش فروشنده سعی دارد توجه خریدار را جلب کند. شروع فروش با ۴روش به طور معمول روش‌هایی که برای شروع فروش به کار گرفته می‌شوند، شامل ۴ دسته‌اند : …