شش چالش عمده رهبران

شش چالش عمده رهبران شش چالش عمده رهبران:کارکنانی که در جای خوب کار می کنند فقط به خاطر خشنودی سازمان کار نمی کنند، بلکه چه بسا در وهله اول   به خاطر خشنودی حرفه و شغل خود کار می کند.   امروزه آدمها کار را ابزار درک و رشد خود …

مسئول موفقیت شما

چه کسی در نهایت مسئول موفقیت شما شماست؟ متن زیر مطالبی را در مورد بحث مسئول موفقیت شما مطالبی را ارئه می نماید: حس عالی رفتن به محل کار و حاضر بودن در میان گروهی از همکاران فعال با هدفی مشترک و پشتیبانی از انگیزه‌ا‌ی خاص می‌تواند کارمندان را بهتر از …

آشنایی با مفاهیم توسعه مدیریت

آشنایی با مفاهیم توسعه مدیریت اهداف سیستمی سازمان چه شاخصهایی باید داشته باشند؟ اهداف باید به صورت S.M.A.R.T (خاص، قابل سنجش، قابل دستیابی، واقع بینانه و مبتنی بر زمان) طراحی شوند و باید در تمامی سطوح شرکت ارتباط داشته باشند، به این معنی که هر کارمند باید بداند چگونه کار …

24 ویژگی مدیران بهره ور

۲۴ ویژگی مدیران بهره ور   آیا شما مدیر کار آمد و بهره وری هستید؟ آیا می دانید مدیران بهره ور چه ویژگی هایی دارند؟ به ۲۵ ویژگی مدیران بهره ور که در پی می آید توجه کنید و هر کدام از این ویژگی ها که در شما موجود می …