12 ویژگی مدیر

ویژگی مدیر 12 ویژگی شخصیتی بسیار مهم و در عین حال ساده ویژگی کلی مدیران حرفه ای است : مثبت اندیشی یک مدیر حرفه ای باید از روانشناسی مثبت اندیشی و تاثیر آن روی کار مطلع باشد از هر فرصتی که باعث میشود بیش از قبل مثبت اندیش باشید استفاده …