10 ویژگی شخصیت عصبی

10 ویژگی شخصیت عصبی     10 ویژگی فرد عصبی را در متن زیر دنبال بفرمایید؛ 1) كوششی در جهت درک واقعیت و کشف حقیقت ندارد. 2) مسئولیت را به اندازه نمی پذیرد یا بیش از حد مسوول است یا کمتر از حد. 3) با وقت و زمان مشکل دارد …