۹ اشتباه مدیران که منجر به استعفای کارکنانشان می‌شود

۹ اشتباه مدیران که منجر به استعفای کارکنانشان می‌شود ۹ اشتباه مدیران که منجر به استعفای کارکنانشان می‌شود در متن زیر دنبال کنید؛ 9 اشتباه مدیران را در متن زیر دنبال کنید؛ ۱. آنها از کارکنان خود بیش از حد کار می‌کشند ۲. آنها توجهی به نقش‌آفرینی‌های مثبت افراد ندارند …