داستان يكی از ۱۰۰ طرح پولساز قرن بیستم

داستان يكی از ۱۰۰ طرح پولساز قرن بیستم       بيك در سال‌هاي اوج خود روزانه ۱۵ ميليون فروش داشت و تا پايان قرن بيستم نزديك به ۱۰۰ ميليارد از اين نوع خودكار به فروش رسيد،قلم‌هاي قبل از بيك داراي نوك بلبرينگي شكل بودند كه باعث پخش شدن جوهر …