برداشت ها و قضاوت‌های غلط درباره‌ی کارمندان کم‌حرف

برداشت ها و قضاوت‌های غلط درباره‌ی کارمندان کم‌حرف     کارمندان ساکت ممکن است صرفا درون گرا باشند، یا ترجیح بدهند در محل کار ساکت تر از محیط خانه و زندگی شخصی خود باشند. حتی بعضی از افراد وقتی تنها هستند تمرکز بیشتری دارند و کارشان را بهتر انجام می …

برداشت ها و قضاوت‌های غلط درباره‌ی کارمندان کم‌حرف

برداشت ها و قضاوت‌های غلط درباره‌ی کارمندان کم‌حرف       کارمندان ساکت ممکن است صرفا درون گرا باشند، یا ترجیح بدهند در محل کار ساکت تر از محیط خانه و زندگی شخصی خود باشند. حتی بعضی از افراد وقتی تنها هستند تمرکز بیشتری دارند و کارشان را بهتر انجام …