کمبودها(فقر) چه بر سر انسان می آورد؟

کمبودها(فقر) چه بر سر انسان می آورد؟ کمبودها(فقر) چه بر سر انسان می آورد؟با ما همراه بمانید: ♦ چکیده ای قابل توجه از کتاب فقر احمق می کند که رساله دکترای نیز مرتبط با آن نیز در کشور ما انجام شده است ♦ ما از کشاورزان یک آزمایش هوش گرفتیم …