دخیل کردن پرسنل و کارکنان

دخیل کردن پرسنل و کارکنان ◊هدف از انتشار این استاندارد از سوی سازمان ملی استاندارد کشور،تعیین اصول کلی برای دخیل کردن پرسنل و کارکنان در سیستم مدیریت کیفیت سازمان و ارتقای مشارکت و شایستگی آن‌ها در سیستم است. استاندارد ایزو ۱۰۰۱۸ ◊این استاندارد برای هر سازمانی، صرف‌نظر از اندازه، نوع …