کدگذاری مواد اولیه

کدگذاری مواد اولیه تعیین و تشریح چگونگی کدگذاری مواد اولیه ورودی و مصرفی به روش واحد به منظور شناسایی و دسته بندی صحیح آنها کد مشخص کننده مواد اولیه از 5 کاراکتر عددی به شرح ذیل تشکیل شده است.     5      4       3      2      1 کاراکتر شماره 1 نشانگر …