به کارمند خود پاداش دهیم

به کارمند خود پاداش دهیم به کارمند خود پاداش دهیم با ما همراه باشید:     دانشمندان، آزمایش جالبی را درباره مکانیزم پاداش انجام دادند. آنها دو کبوتر را به گونه ای شرطی کردند که بعد از نوک زدن به یک میله، دانه دریافت کنند اما با یک تفاوت: کبوتر …