تدابیری برای کاهش ریسک ناشی از تماس با خطوط انتقال برق

برای کاهش ریسک ناشی از تماس با خطوط انتقال برق را کارهایی وجود دارند که در جلوگیری از تماس با خطوط برق هوایی یا کاهش درجه ریسک حادثه در اثر برخورد کمک می کند. این موارد شامل وسایل هشدار دهنده یا محدود کننده و عایق قلاب زنجیر است.وسایل هشدار دهنده …