استاندارد ISO 17025:2017

استاندارد ISO 17025:2017 متن زیر مطلبی مختصر و مفید از استاندارد ISO 17025:2017 را برای شما دوستدارات استاندارد بازگو می کند:       آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون استاندارد بین‌المللی ISO/IEC 17025 شامل كلیه الزاماتی است كه آزمایشگاه‌های آزمون و كالیبراسیون باید آنها را برآورده سازند تا بتوانند اثبات …

برنامه ريزي كاليبراسيون

برنامه ريزي كاليبراسيون در برنامه ريزي كاليبراسيون و اجراي آن ، موارد زير مورد توجه و دقت قرار گرفته اند: – شناسايي اندازه گيريهاي مؤثر بركيفيت در فعاليتهاي توليد وكنترل كيفيت وتعيين ميزان دقت وصحت مورد نياز آنها و انتخاب ابزار صحيح . –  ايجاد روش مناسب براي كنترل وكاليبره …