مرگ بوروکراسی

مرگ بوروکراسی     استعداد ها استخدام استعداد ها بدون استخدام سازمانی مردم را به عنوان مدیر به کار گیرید! با سیستم های مشارکتی آن لاین حایر آشنا شوید Haier Open Partnership Ecosystem حرکت از دیوارکشی های سازمانی به سیستم های باز نوآوری و خلاقیت From Rigid Boundaries to Open …