کاسب بی فتوت

کاسب بی فتوت در عهد قدیم اصناف فتوت‌نامه‌هایی داشتند که برایشان در حکم منشور اخلاقی عمل می‌کرد. نمونه‌های متعددی از این فتوت‌نامه‌ها به جا مانده و در دسترس ماست: فتوت‌نامه‌ی شاطران، فتوت‌نامه‌ی نمدمالان، فتوت‌نامه‌ی خبازان، فتوت‌نامه‌ی حمامیان و سلمانیان، فتوت‌نامه‌ی سقایان، فتوت‌نامه‌ی نجاران، فتوت‌نامه‌ی خیاطان، فتوت‌نامه‌ی قصابان و سلاخان و …