کار و زندگی

 تعادل کار و زندگی کار ساده‌ای نیست که همه دغدغه‌های شغلی و کاری‌مان را پشت در خانه جا بگذاریم. تفکیک زندگی شخصی و کاری،‌ مهارتی ضروری است که یاد گرفتنش حسابی در زندگی به کارمان می‌آید. این چند نکته کمک‌تان می‌کند زندگی شغلی و شخصی‌تان را به‌خوبی از یکدیگر جدا …

راهی برای ترکیب متوازن کار و زندگی

ترکیب متوازن کار و زندگی       شادکاری : از پیش‌نیازهای مهم دستیابی به احساس شادی در محیط کار، ایجاد تعادل بین زندگی و کار است. باید همیشه بکوشید تا بهترین و کامل‌ ترین «خود» را هم در کار و هم در زندگی بروز دهید و در هرحال بر …

ترکیب متوازن کار و زندگی

ترکیب متوازن کار و زندگی       یکی از پیش‌نیازهای اصلی برای دستیابی به احساس شادی در محیط کار، ایجاد تعادل بین زندگی و کار است، شما باید همیشه و در همه حال بکوشید تا بهترین و کامل‌ترین «خود» را هم در کار و هم در زندگی شخصی بروز …