حال خوب، کار خوب

حال خوب، کار خوب     کارا کردن ذهن وقتی افراد احساس خوب داشته باشند، به بهترین نحو ممکن کار می کنند،احساس خوب کارآیی ذهن را افزایش می دهد و افراد را در درک بهتر اطلاعات و تصمیم گیری در قضاوتهای پیچیده توانا می سازد، علاوه بر آن آنها را …