رهبران مجازی قسمت سوم

رهبران مجازی ۵ سؤالی که رهبران مجازی باید از خود بپرسند. قسمت چهارم ۳ – چگونه نقشها و مسئولیت‌های خود را برای کمک به افراد تغییر دهم؟ برخی افراد در حالی که دور کاری می‌کنند، رشد می‌کنند، در حالی که برخی دیگر ممکن است کمبود انگیزه داشته باشند یا با …