نگذارید کارکنانتان فقط به کار فکر کنند

نگذارید کارکنانتان فقط به کار فکر کنند!     هاروارد در مقاله ای در هاروارد بیزنس ریویو گفته شده است که حتی در محیط های کاری پرفشار هم برای خود کارکنان و هم برای مدیران آنها بهتر است که افراد فقط هویت کاری نداشته باشند و کار را آنقدر بزرگ …