از کارکنان ممتاز خود نهایت استفاده را ببرید

از کارکنان ممتاز خود نهایت استفاده را ببرید     باید مدیر بسیار خوش شانسی باشی که از وجود این کارکنان ممتاز در سازمان خود بهره مند شوید. اما اغلب مدیران ایرانی از کارکنان ممتاز می ترسند و هر اقدامی می کنند که این کارکنان سازمان را ترک کنند،اما مدیرانی …