کارکنان خوب چه چیزهایی را تحمل نمی‌کنند؟

کارکنان خوب چه چیزهایی را تحمل نمی‌کنند؟ کارکنان خوب چه چیزهایی را تحمل نمی‌کنند؟در متن زیر مطالعه بفرمایید:     کارکنان خوب 7 مورد زیر را نمی توانند رعایت کنند: ۱. نادیده گرفته شدن، به خصوص وقتی برای رسیدن به اهدافی که شما برایشان تعیین کرده‌اید، سخت در تلاشند. ۲. …

کارکنان خوب چه چیزهایی را تحمل نمی‌کنند؟

کارکنان خوب چه چیزهایی را تحمل نمی‌کنند؟     موارد زیر را در نظر بگیرید ۱. نادیده گرفته شدن، به خصوص وقتی برای رسیدن به اهدافی که شما برایشان تعیین کرده‌اید، سخت در تلاشند. ۲. وقتی با آنها طوری رفتار می‌شود که انگار کودک یا مجرمند. ۳. اینکه احساس کنند …