مدیران ناموفق، تنها کارکنان برجسته را تشویق می‌کنند:

مدیران ناموفق، تنها کارکنان برجسته را تشویق می‌کنند:     فراموش کردن اهمیت سود: بهترین روشی که به وسیلۀ آن هر شخص می‌تواند اهداف مدیریت را ارزیابی کند، توانایی مدیریت برای سوددهی سازمان محل کارش است، سازمان‌ها نمی‌توانند بدون سوددهی، به حیات خود ادامه دهند. مدیران ناموفق قادر نیستند به …