کارسنجی

 کارسنجی   کارسنجی : از تکنیک های مطالعه کار است که ثمربخشی سازمان را افزایش می دهد درواقع کارسنجی یعنی استفاده از روش هایی برای تغییر زمان کاری که بایستی توسط یک فرد در سطحی قابل قبول انجام پذیرد. یکی از عوامل اصلی و پایه ای در عصر امروز و …