کاربرد Halo effect

کاربرد Halo effect     افکارعمومی میتوانید در فن بیان در برخورد با افکار عمومی Halo effect را به صورت معکوس استفاده کنید. یعنی… -در یک جمعی هستی میخواهی از این جمع انتقاد کنی ، حرفی بزنی که احتمالا به مذاق آنها خوش نخواهد آمد. -اول ، تعدادی معیارهای عمومی …