راهنما کاربرد سیستم HACCP

راهنمایی هایی برای کاربرد سیستم HACCP: قبل از به کار گیری HACCP در هر بخشی از زنجیره مواد غذایی، باید آن بخش برنامه های پیش نیاز مانند: شرایط خوب بهداشتی و دیگر آیین کارها و قوانین و مقررات ایمنی مواد غذایی را بر قرار نماید. اجرای موفق سیستم این برنامه …