ذائقه ریسک

ذائقه ریسک: ذائقه یا آستانه تحمل ریسک به میزانی از ریسک پذیری گفته می شود که مدیر ارشد برای دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان آن را می  پذیرد. آستانه ریسک پذیری سازمان برای ایجاد تعادل در بهره برداری از عدم قطعیت های محیطی و مواجهه با خطرات ناشی از آن …