کارایی و سن

کارایی و سن  چرا داشتن بهترین کارایی ربطی به سن و سال ندارد؟! زمانی را به یاد دارم که به دنبال کار می‌گشتم، شغل‌هایی را می‌دیدم که می‌توانستم به ‌خوبی آن‎ها را انجام دهم، با این‌حال من به دلیل نداشتن تجربه موردنیاز، هیچ شانسی برای گرفتن آن‌ ‌کا‌رها نداشتم. احتمالاً …