کارایی

کارایی: مقایسه آنچه در واقع با تولید و یا همان مصرف منابع (پول، زمان، کار و غیره) حاصل می شود یا انجام می شود. این یک عامل مهم در تعیین بهره وری است. همچنین اثربخشی را ببینید. کارایی نشان دهنده سطح عملکردی است که توصیف می کند با استفاده از …