آسیب شناسی مشاوره مدیریت

آسیب شناسی مشاوره مدیریت: چرا شرکت های مهندسی صنایع و مشاوره مدیریت کارایی لازم را در خصوص حل مشکلات صنعت ندارند؟ ?عوامل مهم موفقیت یک شرکت خدمات مهندسی صنایع و مشاوره مدیریت کدامند؟ قطعا نیروی انسانی را می توان مهمترین عامل موفقیت یک شرکت خدمات فنی و مهندسی دانست. به …