مدیران کارآمد در مقابل مدیران ناکارآمد

مدیران کارآمد در مقابل مدیران ناکارآمد     قسمت اول -تفاوت مدیران کارآمد با مدیران ناکارآمد در این است که مدیران کارآمد می‌دانند که بهره‌وری در گرو برقراری ارتباط است. -آن‌ها عامدانه قصد ایجاد پیوند با تیم‌ خود و قدردانی از کارمندان‌ را دارند و از عبارات زیر استفاده می‌کنند: …