پشیمانی های بزرگ کارآفرینان موفق

از مهم ترین پشیمانی های بزرگ کارآفرینان موفق درس بگیرید!     کارآفرینان موفق این که فکر کنیم کارآفرینان موفق از ثروتمند ترین های دنیا هستند، تا حدود زیادی نادرست می باشد. زیرا وقتی ما حرف از “ثروت” می زنیم، در واقع از نقطه نظر مالی به قضایا نگاه می …