جلب مشتری

جلب مشتری چگونه به درخواست تخفیف مشتریان برای جلب مشتری (ایزو 10002) پاسخ دهیم؟ تخفیف می‌تواند معامله‌ای را که کند پیش می‌رود تسریع نماید، بین طرفین حسن نیت ایجاد نموده و نوعی اهرم فشار برای شما در جهت درخواست امتیازات از طرف مقابل محسوب ‌شود.اما شما تنها با تخفیف دهی …