چهار ویژگی مدیران موفق

● مدیران موفق باید چهار ویژگی مهم داشته باشند : ▪ ویژگی ادراکی ؛ که مربوط به توانایی ذهنی مدیر در هماهنگ کردن تعاملی فعالیت ها و منافع سازمان است . ▪ ویژگی های انسانی ؛ که مربوط به توانایی مدیر در کار کردن با افراد ، شناخت آنها و …