چهار قانون در رابطه با « زمان »

چهار قانون در رابطه با « زمان »۱) « زمان » در حال گذر است زمان در حال گذر است ، یعنی به هیچ وجه نمی توان آنرا ذخیره نمود . به عبارت دیگر ، زمان را فقط می توان « استفاده» کرد ، و تنها تصمیمی که در مورد …