چند اشتباه رایج در میان مدیران تازه کار

● عدم «تنظیم دقیق وظایف روزانه » تنظیم صحیح برنامه زمانی اجرای امور روزانه و عقب افتاده ، نیاز به دقت و زمان کافی دارد. صبح زود حاضر شدن در محل کار ، کار کردن به هنگام ناهار ، ترک دیر هنگام اداره ، انتقال پرونده ها به خانه و …