ارزیابی عملکرد کارکنان

سه جزء اصلی ارزیابی عملکرد کارکنان سه جزء اصلی ارزیابی عملکرد کارکنان را در متن زیر مطالعه بفرمایید: ♦این روزها، کمتر کارمندی پیدا می‌شود که از «ارزیابی عملکرد سالانه» استقبال کند. مورد قضاوت و انتقاد قرار گرفتن، آن هم از سوی کسانی که مافوق شما هستند، هم ترسناک است، هم …

چهار فرد تاثیرگذار در تیم

چهار فرد تاثیرگذار در تیم چهار فرد تاثیرگذار در تیم را در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید: ساختن یک کسب‌وکار ساده نیست. مدیریت و سازماندهی یک استارتاپ شامل جزئیات زیادی می‌شود،اما یکی از مهم‌ترین مسائل، انتخاب اعضای مناسب برای تیم است، چراکه آگاهی و اجرای این جزئیات به افراد …

چرا شرکتها به بیانیه چشم انداز نیاز دارند؟

چرا شرکتها به بیانیه چشم انداز نیاز دارند؟   چشم انداز هر یک از ما قطعا برای خود چشم اندازی داریم؛ نوشته یا نانوشته چشم اندازها به رفتارهای ما سمت و سو می دهند،شرکت ها نیز به مانند انسانها نیازمند چشم انداز می باشند و ضرورت چشم انداز در سطح …