چرخه اتلاف منابع

چرخه اتلاف منابع را متوقف کنید     -اگر کارکنان شما از کار خود، راضی نباشند، در نهایت از محیط کار خارج می شوند و در ادامه باعث خروج دیگران نیز می شوند و این جابجایی ها ادامه خواهد داشت. -این جابه جایی های پی در پی نقش مهمی در …