چرخش شغلی

چرخش شغلی     -از انجام هر جابه‌جایی نیروی انسانی در محیط کار، نمی‌توان نتیجه مطلوب گردش شغلی را حاصل نمود. -اگر جابه‌جایی کارمندان اصولی و حساب شده نباشد، باعث افت راندمان کاری و دلزدگی آنان از کارشان می‌‌شود. -در جابجایی ها به علایق ، استعدادهای افراد توجه نشان دهید …