چرا بادکنک دیگری را بترکانیم؟

چرا بادکنک دیگری را بترکانیم؟     دانشجویی میگفت: یک روز استاد دانشگاه به هر کدام از دانشجویان کلاس یک بادکنک باد شده و یک سوزن داد و گفت یک دقیقه فرصت دارید بادکنک های یکدیگر را بترکانید هرکس بعد از یک دقیقه بادکنکش را سالم تحویل داد، برنده است.مسابقه …