نظارت و کنترل کارآمد در سازمان

نظارت و کنترل کارآمد در سازمان       ویژگی ها و چارچوب ها بخش بعدی ارائه چارچوبی برای نظارت و کنترل کارآمد این چارچوب مبتنی بر تئوری نظارت معنادار، کارآمد و تعالی جو و تحقیقات انجام شده محققان دیگر در زمینه نظارت است. تدوین چشم انداز و راهبردها الف)تدوین …