همبستگی خیالی یا پیوندانگاری

همبستگی خیالی یا پیوندانگاری       -همبستگی خیالی یا پیوندانگاری (Illusory correlation) پدیده‌ای است که ذهن خیال می‌کند پدیده الف به پدیده ب ربط دارد در حالی که در واقعیت بین آن دو پدیده ارتباطی معنادار وجود ندارد. -پیوندانگاری زمانی رخ می‌دهد که فرد به اشتباه بیش از اندازه …