زنگ خطرهای یک پیشنهاد شغلی بد کدامند؟

زنگ خطرهای یک پیشنهاد شغلی بد کدامند؟   اگر حقوق پرداختی کمتر از رقمی بود که با کارفرما توافق کرده‌ای یا اگر میان شغل پیشنهادی و آنچه در عمل باید انجام دهی، تفاوت زیادی وجود داشت، پیشنهاد را رد کن. پیشنهاد را رد کن اگر به افرادی که طی فرآیند …

زنگ خطرهای یک پیشنهاد شغلی بد کدامند؟

زنگ خطرهای یک پیشنهاد شغلی بد کدامند؟ اگر حقوق پرداختی کمتر از رقمی بود که با کارفرما توافق کرده‌ای یا اگر میان شغل پیشنهادی و آنچه در عمل باید انجام دهی، تفاوت زیادی وجود داشت، پیشنهاد را رد کن. اعتماد اگر به افرادی که طی فرآیند مصاحبه با آنها ملاقات …