رابطه بین استراتژی، وسوسه و هوس بازی

رابطه بین استراتژی، وسوسه و هوس بازی     تمایل به آزمودن یکی از اندیشمندان مدیریت می گوید شرکتی که استراتژی ندارد تمایل به آزمودن هر پیشنهادی دارد، و این یعنی آغاز پراکندگی منابع، سر درگمی کارکنان، گیج شدن مدیران،اما برعکس، سازمانی که استراتژی دارد، می تواند در برابر پیشنهادهای …