تصمیم گیری پیتزایی و دو تجویز راهبردی

تصمیم گیری پیتزایی و دو تجویز راهبردی       وارد یک رستوران بسیار شیک شده اید و گارسون رستوران به شما پیشنهاد جذابی به شما می دهد. می گوید با یک هزینه ثابت می توانید میان یک پیتزای 30 سانتیمتری یا دو پیتزای 20 سانتیمتری انتخاب کنید. کدام را …