پیاده سازی ایزو 9001

پیاده سازی استاندارد 9001: در سازمان های متعددی در ابتدا پیاده سازی استاندارد، بسیاری از افراد و پرسنل با مکتوب کردن فعالیت ها، مخالفت کرده و ای امر را بیهوده و وقت گیر می دانند. یکی از مسئولیت های مهندسین صنایع، همراستا کردن این افراد با خودشان می باشد. بدون …