تکنیک پومودورو

تکنیک پومودورو تکنیک پومودورو را در متن زیر دنبال کنید: جمله ی کوتاه «زمانی که با وظیفه‌ی بزرگی روبرو شدید، آن را به اهداف کوچک‌ و کوتاه‌مدت با زمان محدود تقسیم‌بندی کنید» وظیفه‌ی مشخصی این تمرین به مغز شما کمک می‌کند که در آن مدت کوتاه بر وظیفه‌ی مشخصی تمرکز …