هوش پول‌ساز

هوش پول‌ساز هوش پول‌ساز را می توانید در موارد زیر مشاهده بفرمایید:   مجموعه‌ای از مهارت‌هاست که به ‌دست آوردن پول بیشتر منجر می‌شود. بخشی از این هوش، ذاتی و بخش مهمی از آن اکتسابی است،بخش‌های ذاتی این هوش چندان قابل تغییر نیست مانند «قدرت حافظه»، اما بخش‌های اکتسابی آن …