خانواده ورشکسته

خانواده ورشکسته  قسمت دوم و در عوض خانواده‌های ورشکسته هستند که در درباره آنها بیشتر خواهیم نوشت. آشنایی اجمالی با خانواده ورشکسته آیا در خانواده‌ای زندگی می کنید که مدام در تله‌های مالی گیر می‌افتند؟ آیا تله‌های مالی خانوادگی شما را خانواده‌ ورشکسته ای کرده است؟ اگر مطمین نیستید که …