مخاطب شناسی

داستان های مدیریتی (مخاطب شناسی)         -یکی از نمایندگان فروش شرکت کوکاکولا، مایوس و ناامید از خاورمیانه بازگشت. -دوستی از وی پرسید: چرا در کشورهای عربی موفق نشدی. -وی جواب داد: هنگامی که من به آنجا رسیدم مطمئن بودم که می توانم موفق شوم و فروش خوبی …