انواع پسماند

تعریف پسماند و انواع آن پسماند : به مواد جامد ، مايع و گاز( غير از فاضلاب ) گفته مي شود كه به طور مستقيم يا غير مستقيم حاصل از فعاليت انسان بوده و از نظر توليد كننده، زائد تلقي مي شود.    پسماند هاي عادی: به کلیه پسماندهایی گفته می …